Referenties ‘Meer Wel’

Democratie
Brede welvaart is een verantwoordelijkheid, niet een gunst
Thijssen, I. in Opinieblad Forum (2021).

Fantoomgroei, Waarom we steeds harder werken voor steeds minder
Heijne, S. en Noten, H. (2020).

Global dissatisfaction with democracy at a record high
Centre for the Future of Democracy, University of Cambridge

Homo Deus: A Brief History of Tomorrow
Harari, Y.N. Penguin Random House (2017).

Subsidie voor fossiele brandstoffen ongekend groot
Metten, A. Me Judice (2021).

Digitale Zaak
European Data Protection Supervisor

Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board – EDPB)

High-level Expert Group on Artificial Intelligence

Metrokaart van Abuse gerelateerde informatie

Mondiale Publieke Goederen

Rol- en taakverdeling Autoriteit Financiele Markten

Wet inzake digitale diensten, Zorgen voor meer veiligheid en verantwoordingsplicht online

Wet inzake digitale markten, Voor eerlijke en  open digitale markten

Financiering van de overheid
Een beter Pensioenakkoord met risicodeling via premies
Boot, A, Teulings, C. en de Beer, P. (2021).

Geloofwaardig belasting heffen
Stevens, L.G.M. en Lejour, A.M. Wolters Kluwer (2016).

Nederlandse economie in stabieler vaarwater, Een macro-economische verkenning.
SER-rapport (2013).

Ontwerp voor een beter belastingstelsel
Cnossen, S. en Jacobs, B. E.S.B. (2019).

The dog and the frisbee
Haldane, A. (speech 2012).

The Great Reversal
Philippon, T. Harvard University Press (2020).

Gezondheid
Dames met Zorg! – Begeleidt, adviseert en coacht zorginstellingen bij het leveren van patiëntgerichte zorg.

De jaarlijkse eHealth-monitor van Nictiz en Nivel

Gesundes Kinzigtal, Op weg naar shared savings in transmurale ketenzorg
Noort, B. en Pröpper, J. Tijdschrift KiZ (2016).

Institute for Positive Health

Koers bepalen, Kiezen in tijden van budgettaire krapte
16e Studiegroep Begrotingsruimte, Ministerie van Financiën (2020).

Manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’

Nederland Zorgt Voor Elkaar – Landelijk netwerk van bewonersinitiatieven voor welzijn, wonen en zorg.

Parkinsonnet – Landelijk netwerk van ruim 3.400 zorgverleners gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson.

Shared savings and patient cost sharing in the Dutch health care system
Hayen, A. Tilburg University (2018).

The Personal Health Train Network

Huisvesting en Ruimtelijke ordening
Actieagenda Wonen – Plannen voor de komende tien jaar verdeeld over vier onderwerpen.

De toekomst van Nederland, De kunst van richting te veranderen
Alkemade, F. College van Rijksadviseurs en Uitgeverij Thoth (2020).

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) – Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

Nota ruimte: uitvoeringsagenda ruimte 2006
Ministeries van VROM ; LNV ; VenW ; EZ ; OCW (2006).

Kennisontwikkeling
ARPA-e

DARPA

De data-gedreven toekomst, Hoe we vormgeven aan onze toekomst in de data-gedreven wereld.
Denkwerk (2021).

Gross Domestic Expenditure on R&D – International comparisons.
Main Science and Technology Indicators, Volume 2020 Issue 2, OECD

R&D-uitgaven passeren 17,5 miljard euro in 2019, CBS (2021).

Uitgaven aan onderwijs als percentage van het BBP (2017).

Leren
Nieuwe, nog niet bestaande ontwikkelomgevingen:

Voorbeelden van scholen, lerarenopleidingen, lectoraten, programma’s en bewegingen, die het huidige onderwijs transformeren:

 • 3TO (teammaster voor schoolteams)
 • Changemakers Onderwijs
 • Het Lef
 • HS Leiden (lerarenopleiding)
 • LhO
 • Meesters met Dromen
 • New Economics Lab (economie-onderwijs, Kees Klomp & Goldschmeding)
 • Nivoz
 • Onderwijsverslimmers (inclusief Education Warehouse)
 • Pleion scholen
 • Programma œ Operation Education voor schoolteams
 • SaKS (PO)
 • SvdT
 • Taskforce OO

Voorbeelden van scholen, die zich hebben bewezen:

 • !mpulse (VO)
 • 10-14 Zwolle
 • Agora (VO)
 • De Bras, Den Haag
 • De Calluna, Ede
 • De School, Zandvoort
 • De Vrije Ruimte, Den Haag (democratisch onderwijs 4-18 jaar)
 • De Windroos, Wijk bij Duurstede
 • Klein Amsterdam
 • Laterna Magica (Kindcentrum / PO)
 • Mondomijn (Kindcentrum / PO)
 • Montessori Flevoland, Almere (0-18)
 • Snijders kindcentrum, Rijswijk
 • Spring (lerarenopleiding)
 • Spring High, Amsterdam (10-14)
 • sQuare Amsterdam (MBO+: Werken én leren in een broedplaats)
 • Teacher College (lerarenopleiding)
 • Tienerschool, Sneek
 • Ubiquity University (HO)
 • Wittering (PO)

Lokale overheid

Betrokken bij Klimaat, burgerfora aanbevolen. Eindrapport adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij Klimaatbeleid. Maar 2021. Bijlage 35: Permanente, coöperatief ingerichte, professionele Burgeromgevingsfora.

De Coöperatieve Samenleving (Oprichten van hebiedscoöperaties)

Economy for the Common Good

Liberterra Geestmerambacht

Living up to a Universal Social Contact, E. Rijnierse (2020) in ‘Economy for the Common Good: A Common Standard for a Pluralist World?, T. Goydke en G. Koch (Sustainability and Common Good Series Book, HSB, Gemeinwohl Okomini)

Project Rijnlands Gebiedsarrangement

TouchedByWater©

Milieu, Energie en Duurzaamheid
Burgerberaad Klimaat en Milieu

Bureau BurgerBeraad – Position paper ten behoeve van rondetafelgesprek Regionale Energie Strategieën.

Het Zevende Generatie Principe
Principe van de Haudenosaunee, een inheems volk uit Noord-Amerika.

Project GroenBlauwe Delta 2070

Repair Café

Tegentijd

Mobiliteit
Autodelen

Hoofdbevindingen Marktstudie MaaS
Autoriteit Consument & Markt (2020).

OV-bureau Groningen Drenthe

Vereniging Elektrische Rijders

Vereniging Gedeeld Autogebruik

Veiligheid en Rechtsstaat
Alternatieven voor de aanpak van drugs Achtergrondstudie ten behoeve van een actieplan. 
Hindriks, C.O., en Vijver, C.D. van der. Stichting Maatschappij en veiligheid (2015).

Autoriteit Persoonsgegevens legt focus in toezicht op datahandel, digitale overheid en AI (2019).

Control Alt Delete – Onafhankelijke organisatie met als doel dat wetshandhavers iedereen gelijk behandelt.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven: ‘Er is gewoon geen kennis over ICT bij Kamerleden’.
Besseling, N. in Trouw (2017).

De dreiging van de ‘New World Order’.
Prof. Bob de Wit bij Café Weltschmerz (2020).

De institutionele crisis van de rechtsstaat, Over de binnenkant van rechtsstatelijk bestuur. 
Zouridis, S. Boom Bestuurskunde (2019).

De nieuwe kleren van de Keizer, Opstelten en de politisering van veiligheid. 
Hoogenboom, A.B. Tijdschrift voor de Politie – jg.79/nr.6/17 (2018).

De nieuwe verscheidenheid, Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland.
Jennissen, R., Engbersen, G., Bokhorst, M. en Bovens, M.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2018).

De Tweede Kamer: een karige controleur van de regering. 
Reportage en studiogesprek voor Argos (2021).

Fraude in Beeld. 
Deel 1. Samenvatting

Geen woorden maar daden! 
Oldengarm, P. in Security Management (2020).

Georganiseerd wantrouwen: Tjeenk Willink over Groter denken, kleiner doen. 
Marreveld, M. op Didactiefonline (2016).

Institutioneel racisme: bewijs en aanpak.
Onderzoek van het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (2021).

Institutioneel Racisme in Nederland.
Andriessen, I. voor de Wiarda Beckman stichting (2020).

Institutioneel racisme in Nederland: wat het is, waar het zit, en wat jij eraan kunt doen?
Mulder, V. en Bol, R. in De Correspondent (2020).

Macht en Tegenmacht
Lezing van Pieter Omzigt in Nieuwspoort (2021).

Macht, tegenmacht en tegenspraak. Over het belang van rechtsstaat die de democratie in toom houdt.
Michael Mekel (2019).

Moneyland, Een zoektocht naar het verborgen geld van de superrijken en de multinationals. 
Bullough, O. Thomas Rap (2019).

Nederlandse veiligheidsbelangen kwetsbaar voor activiteiten andere landen. 
AIVD (2021).

Overtredende overheden, Op zoek naar de omvang en oorzaken van regelovertreding door overheden. 
Huberts, L.W.J.C., Verberk, S., Berndsen, S.M., Heuvel, J.H.J. van den,  Montfort, A.J.G.M. van, Huisman, W. en Vermeulen, M.I. Boom Juridische uitgevers (2015).

Overzicht van vitale processen
Website van de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Positieve criminologie. 
Hoogenboom, A.B. Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit (2016)

Project UNION – Utrechts Netwerk voor Inclusie in het Onderwijs

Rechtsstaat heeft blijvend onderhoud nodig. 
Koster, Y. in Binnenlands Bestuur (2020).

Review of the book Instrumentaliteit en rechtsbescherming. 
Groenhuijsen, M.S. Rechtsgeleerd Magazijn Themis (1992).

Rijker Verantwoorden

TerInfo – Helpt docenten in PO, VO en MBO terrorisme en politiek geweld bespreekbaar te maken.

The criminology of white-collar crime in Europe. 
Huisman, J.G. van Erp, G. Vandewalle, J. Beckers. Routledge (2015).

Wat is een rechtsstaat?

Zorgen over ICT-kennis in de politiek van Bryan (Fox-IT)
Alfred Monterie in Computable (2021)

Voeding
Beweiden zonder zichtbare grenzen

Biodiverse melkveehouderij

Bodemzicht, climate farmers for life

Boer in natuur, voedselbos en zuivel

De Nieuwe Winkel

De Verspillingsfabriek

Delta Labs – Voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied

Eten op School

FoodSwitch – Verdienvermogen door verduurzaming wereldwijde voedselproductie
Wageningen University and Research (2021).

Groene Cirkels – Een netwerk van innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, die samenwerken aan duurzaamheidsoplossingen.

Hotspots nauwkeuriger met drone te identificeren

InStock

Kipster – De meest mens- dier- en milieuvriendelijke kippenstal ter wereld.

Korte ketens en stadslandbouw

Living Planet Report 2020

Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs

Overzicht van future farming technieken

Strokenteelt – Project dat grootschalig inzet op een robuust plantaardig voedselproductiesysteem.

Samen tegen voedselverspilling

Sociaal Maatschappelijke Menukaart

The EAT-Lancet Commission global planetary health diet

Voedselbos Ketelbroek

Wij.land – Samenwerkingsverband van boeren, natuurorganisaties en anderen, dat bijdraagt aan de waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde.

Werkgelegenheid
Eindrapport van de Commissie Regulering van Werk – Commissie-Borstlap (2020).

Zorg voor de medemens
De eerste 1000 dagen, Het fundamentele belang van een goed begin vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief.
Roseboom, T. De Tijdstroom (2018).

The Amsterdam City Donut

Zorgsaam Wonen