‘Meer Wel’

Bouw mee aan een maatschappij voor de 21 ste eeuw 

De Publieke Zaak werkt aan ‘Meer Wel’, het laatste boek in een trilogie. Het volgt op ‘Meer Waarde’ (2017) en ‘Meer Wij’ (2019). Deze boeken hadden respectievelijk ‘de rol van de grote onderneming in de maatschappij van de toekomst’ en ‘het belang van samenwerken’ tot onderwerp. Het derde boek in de trilogie beoogt zicht te bieden op een fundamentele herbezinning op de voornaamste instituten en kernprocessen, die bepalend zijn voor het functioneren van onze maatschappij.

De eerste twee boeken brachten de ideeën van een dertigtal visionaire Nederlanders samen. Bij ‘Meer Waarde’ lag de nadruk op de CEO’s van grote ondernemingen. ‘Meer Wij’ liet, naast een beperkt aantal CEO’s, ook een brede groep denkers uit het gehele maatschappelijk spectrum aan het woord. 

Achtergrond
De vereniging De Publieke Zaak (DPZ) werd opgericht in 2002 met als ambitie de volgende fundamentele verbetering te bewerkstelligen:

 • De maatschappij zelf: de manier waarop we individueel en collectief met elkaar omgaan, elkaar helpen en voor elkaar zorgen.
 • De maatschappelijke inrichting: de organisatie en het functioneren van de belangrijkste instituties en processen, die ons handelen bepalen en beperken.

Ten aanzien van het eerste onderwerp is in 2005 ‘De Slinger’ gestart en in 2015 is het initiatief genomen tot het bredere samenwerkingsverband MaatschapWij.

‘Meer Wel’
Het boek ‘Meer Wel’ heeft ten doel de hele maatschappelijke infrastructuur, inclusief de daarbij behorende instellingen, tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen aan de toekomst onder het motto ‘Create the Future’.

We streven naar een zo breed mogelijke participatie van kundige vernieuwers op elk werkterrein. Er wordt niet gestreefd naar een allesomvattend voorstel voor een nieuwe orde, maar veeleer naar een inzichtelijke diagnose van de voornaamste uitdagingen voor vernieuwing en naar een verzameling interessante ideeën, die ons maatschappelijk serieus vooruit kunnen helpen.

De 15 onderwerpen (concept)

Veel van deze onderwerpen staan of stonden ook op de agenda van andere initiatieven tot vernieuwing, zoals De Nationale Denktank. De ambitie van De Publieke Zaak is om van zoveel mogelijk van eerdere en lopende inspanningen op dit gebied gebruik te maken, maar er tegelijk voor te zorgen, dat er geen rem staat op creativiteit én dat het algemeen belang prevaleert boven dat van allerlei belangengroeperingen.

De aanpak die wij voorzien kent vier fasen:

 • Voorbereiding (Q3 2020)
  In deze fase, die nu van start gaat, worden de beoogde onderwerpen vastgesteld en wordt een begin gemaakt met het selecteren en aanzoeken van ‘trekkers’ en ‘teams’ per onderwerp.
 • Brainstorm (Q4 2020)
  De teams vergaren inzichten, bestuderen bevindingen van vergelijkbare initiatieven in binnen- en buitenland en ontwikkelen creatieve ideeën voor de toekomst.
 • Discussie (Q1 2021)
  De analyses van de teams worden voorgelegd aan en besproken met zoveel mogelijk belanghebbenden, die uiteindelijk kunnen stemmen op alle ideeën.
 • Afronding (Q2 2021)
  De ‘trekker’ schrijft met zijn of haar kernteam een hoofdstuk voor het boek. Hierin wordt een diagnose gegeven van de uitdagingen voor vernieuwing op het betrokken terrein en een actieprogramma van 5 tot 10 breed gedragen vernieuwende  ideeën. Tot slot vindt tijdens een afsluitend congres de boekpresentatie plaats.

Het hele proces van verkenning tot conclusies kan worden gevolgd op deze website en op het videokanaal van De Publieke Zaak. Via deze media zal uiteindelijk iedere Nederlander de mogelijkheid hebben om zijn inbreng te geven.