‘Meer Wel’

De Publieke Zaak werkt momenteel aan ‘Meer Wel’, het laatste boek in een trilogie. Het volgt op ‘Meer Waarde’ (2017) en ‘Meer Wij’ (2019). Deze boeken hadden respectievelijk ‘de rol van de grote onderneming in de maatschappij van de toekomst’ en ‘het belang van samenwerken’ tot onderwerp. ‘Meer Wel’ analyseert de stand van zaken en kansen met betrekking tot de publieke zaak structuren en draagt breed gedragen denkrichtingen en oplossingen aan.

De eerste twee boeken brachten de ideeën van een dertigtal visionaire Nederlanders samen. Bij ‘Meer Waarde’ lag de nadruk op CEO’s van grote ondernemingen, terwijl in ‘Meer Wij’ naast enkele CEO’s ook denkers uit het gehele maatschappelijk spectrum aan het woord kwamen, van cabaretier tot topsporter. ‘Meer Wel’ beoogt een nog bredere discussie op gang te brengen over de instituten en kernprocessen, die bepalend zijn voor het functioneren van onze maatschappij.

Lees hier het laatste hoofdstuk van ‘Meer Wij’, dat een mooie opmaat vormt voor ‘Meer Wel’.

Doel

Het boek ‘Meer Wel’  en het proces van publiek debat, dat daaraan vooraf gaat heeft vooral ten doel de maatschappij te overtuigen, dat een serieuze bezinning en debat over fundamentele herinrichting  van onze hele maatschappelijke infrastructuur, inclusief de daarbij behorende instellingen, hard nodig is.

Daarnaast willen we ter illustratie creatieve ideeën aandragen voor een dergelijke hervorming en daarmee ‘renaissance’ van onze maatschappij, onder het motto ‘Create the Future’.

Aanpak

Lees hier over de opzet van ‘Meer Wel’.
Het project begon in augustus 2020 met een serie van elf brainstormsessies met een groot aantal interessante denkers en doeners. Eén van de uitkomsten was de tentatieve storyline, waarin de verschillende werkterreinen en een aantal illustratieve vragen per werkterrein worden benoemd.

Rond elk werkterrein worden teams geformeerd van zeer diverse pluimage onder leiding van één of twee ‘trekkers’. Elk team komt gemiddeld vier keer (online) bij elkaar om een analyse te maken en een Top 10 van goede ideeën op te stellen.

Deelname

We streven naar een zo breed mogelijke deelname van kundige  en creatieve vernieuwers op elk werkterrein. Er wordt niet gestreefd naar een allesomvattend voorstel voor een nieuwe orde, maar veeleer naar een inzichtelijke diagnose van de voornaamste uitdagingen voor vernieuwing en naar een verzameling interessante ideeën, die ons maatschappelijk serieus vooruit kunnen helpen.
Denkt u een waardevolle bijdrage te kunnen leveren? Stuurt u ons dan een mailtje.

Werkterreinen

Op basis van een uitgebreide brainstormronde  in ruim 10 sessies met in totaal rond de 50 deelnemers zijn de volgende werkterreinen uitverkoren als onderwerp van nader debat. Daarbij is er zo veel mogelijk naar gestreefd  werkterreinen te definiëren als doelfunctie ten behoeve van de burger individueel en de maatschappij in  haar geheel in plaats van naar instrumenten en middelen. Zo praten we over ‘Leren’ en niet over ‘Onderwijs’, over ‘Gezondheid’ en niet over ‘Gezondheidszorg’.

 • Democratie
 • Digitale zaak
 • Financiën overheid
 • Gezondheid
 • Huisvesting en Ruimtelijke ordening
 • Kennisontwikkeling
 • Leren
 • Milieu, Energie en Duurzaamheid
 • Mobiliteit
 • Publieke informatie (Media)
 • Veiligheid en Rechtsstaat
 • Voeding
 • Werk(gelegenheid)
 • Zorg voor de medemens

En twee onderwerpen over overheidsorganisatie:

 • Landelijke overheid en politiek
 • Lokale overheid en politiek

Veel van deze onderwerpen staan of stonden ook op de agenda van andere initiatieven tot vernieuwing, zoals De Nationale Denktank. De ambitie van De Publieke Zaak is om van zoveel mogelijk eerdere en lopende inspanningen op dit gebied gebruik te maken, maar er tegelijk voor te zorgen, dat er geen rem staat op creativiteit én dat het algemeen belang prevaleert boven dat van allerlei belangengroeperingen.

Stappenplan

De aanpak die wij voorzien kent vier fasen voor elk team:

 • Voorbereiding (Q3 2020/Q4 2020)
  In deze fase zijn de beoogde onderwerpen vastgesteld en werd een begin gemaakt met het selecteren en het formeren van teams per onderwerp.
 • Brainstorm (Q4 2020/Q1 2021)
  De teams vergaren inzichten, bestuderen bevindingen van vergelijkbare initiatieven in binnen- en buitenland en ontwikkelen creatieve ideeën voor de toekomst.
 • Discussie (Q1 2021)
  De analyses van de teams worden voorgelegd aan en besproken met zoveel mogelijk belanghebbenden, die uiteindelijk kunnen stemmen op alle ideeën.
 • Afronding (Q2 2021)
  Elk team schrijft een hoofdstuk voor het boek bestaande uit een beknopte analyse van de uitdagingen voor vernieuwing -op het betrokken terrein- van circa vijf pagina’s én tien pagina’s – één pagina per idee –  vol vernieuwende ideeën.

Ter afsluiting van deze eerste fasen vindt tijdens een nationaal congres de boekpresentatie plaats. En hopelijk aansluitend een voortrollend intensief publieke debat.

Het hele proces – van verkenning tot conclusies – kan worden gevolgd op deze website, het bijbehorende forum en het videokanaal van De Publieke Zaak.