Ambitie

Achtergrond

Onze samenleving lijkt op een dood spoor beland. Er is een fundamentele herinrichting van de systemen en instellingen nodig waarmee we onze maatschappij vormgeven om zo het welzijn van toekomstige generaties te kunnen garanderen. De rode draad in het herijken en opnieuw inrichten van onze systemen voor alle spelers, is een voortbouwen op de vrijwel onbegrensde mogelijkheden, die onze moderne tijd biedt en een terugkeer naar de menselijke maat. De in 2002 opgerichte vereniging De Publieke Zaak (DPZ) inspireert en faciliteert samenwerkingen tussen mensen die zich bezighouden met de publieke zaak.

Missie ‘Bouwen aan onze toekomst’

Een hernieuwde ‘samen-leving’ vereist geen keuze tussen socialisme en kapitalisme of welk -isme dan ook. We hebben organische instellingen nodig:

• Een overheid die meer inspireert en mogelijk maakt in plaats van alleen maar stuurt en controleert.
• Bedrijven die waarde creëren voor alle stakeholders en niet primair alleen voor de aandeelhouders.
• Burgers die zowel persoonlijk als collectief de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de samenleving op zich nemen.
• Organisaties die doelgericht en doelmatig zijn gericht op de mogelijkheden en vereisten van de toekomst en die uitgaan van de menselijke maat.

Meer hierover leest u in ‘Rebuilding Society from the Ground Up’.

Werkterrein

De inspanningen van DPZ zijn zowel gericht op de cultuur als de structuur van ons land. Beide werkvelden hebben uiteraard grote invloed op elkaar.

• Cultuur gaat in over hoe wij met elkaar omgaan, over rekening houden met en zorgen voor medeburgers, over zelf initiatieven ontwikkelen en over samenwerken.
Dit werkterrein valt onder MaatschapWij, opgericht in samenwerking met een groot aantal founding partners, waaronder nationale sportbonden, maatschappelijke instellingen en grote ondernemingen.

• Structuur gaat in onze definitie over de inrichting van ons land in de meest brede zin, dus over de inrichting van onze democratie en overheid, over wet- en regelgeving, over de opzet en inzet van publieke middelen.
Dit werkterrein krijgt alle aandacht op deze website.

De rol van De Publieke Zaak

De vereniging DPZ richt haar activiteiten op het inspireren en faciliteren van al diegenen – individuen en organisaties – die de publieke zaak een warm hart toedragen. Er zijn al heel veel goede initiatieven. DPZ wil al deze positieve krachten in open samenwerking met elkaar verbinden en een gemeenschappelijk platform bieden, opdat hun boodschap veel meer aandacht krijgt en hun impact veel groter wordt.

De Publieke Zaak werkt momenteel aan ‘Meer Wel’, het laatste boek in een trilogie. Het volgt op ‘Meer Waarde’ (2017) en ‘Meer Wij’ (2019). Deze boeken hadden respectievelijk ‘de rol van de grote onderneming in de maatschappij van de toekomst’ en ‘het belang van samenwerken’ tot onderwerp. ‘Meer Wel’ analyseert stand van zaken en kansen met betrekking tot de publieke zaak  structuren en draagt breed gedragen denkrichtingen en oplossingen aan.

De eerste twee boeken brachten de ideeën van een dertigtal visionaire Nederlanders samen. Bij ‘Meer Waarde’ lag de nadruk op CEO’s van grote ondernemingen, zoals van Unilever, Philips en DSM. ‘Meer Wij’ liet, naast een beperkt aantal CEO’s, ook een brede groep denkers uit het gehele maatschappelijk spectrum aan het woord.
Het derde boek in de trilogie beoogt een nog bredere discussie op gang te brengen over de instituten en kernprocessen, die bepalend zijn voor het functioneren van onze maatschappij.